Hoeveel Kost Een Bijgebouw thumbnail

Hoeveel Kost Een Bijgebouw

Published Jun 22, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Carport Bijgebouw

Nadat het college de verkavelingsvergunning heeft verleend, kunnen de kavels pas als bouwgrond te koop gesteld worden - eiken poolhouse. Indien het gaat over een verkaveling met aanleg van nieuwe wegen, kunnen de kavels pas te koop gesteld worden wanneer de gemeente een attest heeft afgeleverd dat bepaalt dat aan alle voorwaarden binnen de vergunning is voldaan. bijgebouw 100m2.

a. zeggen dat de voorgeschreven wegeniswerken zijn uitgevoerd, of dat de nodige financiële waarborgen zijn verschaft - bijgebouw plaatsen vergunning. www. zemst.be Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen een termijn van 150 dagen na de aanvraag of de vergunning verleend of geweigerd wordt. Net zoals bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, kan men tegen de beslissing van het schepencollege beroep instellen.

2.2 6). De gemeente Zemst heeft naast de desbetreffende wetgeving een bouw- en verkavelingsverordening. Zie ook punt 2. 3.2 - houten bijgebouw. Alle aanvragen moeten steeds conform deze verordening zijn. U kan de verordening bekomen op de dienst stedenbouw. De voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling gaan altijd voor op een gemeentelijke verordening.

1 - landelijke bijgebouw. Een verkavelingsvergunning kan vervallen! Een verkavelingsvergunning vervalt indien er binnen een periode van 5 jaar na de afgifte van de verkavelingsvergunning niet minstens 1/3 van de percelen is verkocht of verhuurt voor meer dan 9 jaar en binnen een periode van 10 jaar na de afgifte van de verkavelingsvergunning niet minstens 2/3 van de percelen is verkocht of verhuurt voor meer dan 9 jaar (poolhouse).

Ook bij deze verkavelingen gelden regels met betrekking tot de verkoopstermijn van de percelen. Voor verkavelingen die dateren van voor 1 mei 1995 gelden andere vervalregelingen. Hiervoor neemt u best contact op met de dienst stedenbouw. Om de verkoop of verhuur te bewijzen, dient u de uittreksels uit de akten, die gewaarmerkt zijn door de notaris of de ontvanger van de registratie, ter kennis voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.

Bijgebouw Prijzen

4. 2. Hoe wordt de aanvraag openbaar gemaakt? De aanvrager moet vanaf de begindatum van het openbaar onderzoek een bekendmaking (gele affiche) aanplakken op de plaats waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze bekendmakingsaffiche wordt door de gemeente bezorgd. De bekendmaking wordt aangebracht op een schutting, op een muur of op een bord en geplaatst op de grens tussen het terrein en de openbare weg en evenwijdig met deze laatste.

Tevens wordt er door de gemeentelijke overheid een bekendmaking aangeplakt gedurende dertig dagen op de gewone aanplakplaatsen - het steen bijgebouw. Gedurende deze periode kan iedereen: • het aanvraagdossier inkijken bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis; • zijn bezwaren of opmerkingen in verband met de aanvraag aangetekend of tegen ontvangstbewijs richten aan het college van burgemeester en schepenen.

De bewijzen van deze beveiligde zendingen worden op straffe van onontvankelijkheid bij het aanvraagdossier gevoegd. De wijziging van de verkavelingsvergunning moet worden geweigerd als de eigenaars van meer dan de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

4. 3. Behandeling van de aanvragen a. In het geval dat het perceel in een gebied ligt waarvoor géén bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat: • de verkavelingsaanvraag of aanvraag tot wijziging van verkaveling wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek (zie lager); • indien de aanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat, worden de ingediende bezwaren en opmerkingen inzake de wegenis ter beoordeling onderworpen aan de gemeenteraad, die een besluit neemt over het stratentracé; • het college van burgemeester en schepenen neemt een definitieve beslissing over de aanvraag.

U contacteert daarom best vooraf de nutmaatschappijen voor informatie over de plaatsing van de doorvoerbuizen voor kabels en leidingen. 5. 1. Aardgas en elektriciteit Vragen over het plaatsen van een aansluiting of rond wijzigingen van uw aansluiting (zoals het verzwaren van uw aansluitvermogen) worden behartigd door de distributienetbeheerder. Na de vrijmaking van de energiemarkt zijn er 2 mogelijkheden om een aansluiting voor elektriciteit en aardgas te bekomen.

Bijgebouw Cryptogram

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Eandis tel. 078 35 35 34 www. eandis.be of het klantenkantoor: Elektriciteitstraat 70 in 2800 Mechelen Deze netbeheerder zorgt enkel voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring, wijzigingen of verplaatsing van de elektriciteits- of gasteller. Voor stroom- of gaslevering dient u een contract af te sluiten met een door de VREG erkende energieleverancier.

Om het rioleringsprogramma te kunnen verwezenlijken, dient bij nieuwbouw ieder huishoudelijk rioleringsstelsel gescheiden uitgevoerd, d. w - modern houten bijgebouw.z. dat het regenwater apart dient verzameld te worden van het afvalwater. Vooraleer aan te sluiten op de openbare riolering dient u uw gescheiden rioolstelsel te laten keuren door een onafhankelijk keuringsorganisme, net zoals dat verplicht is voor de elektriciteit en voor de waterleiding.

vlario.be - kosten architect bijgebouw. www. zemst.be Ook hier geldt het algemeen principe dat u zelf geen werken uitvoert op het openbaar domein, dus ook geen rioolaansluiting. Bij een nieuwbouw wordt er na het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning automatisch een lozingsvergunning afgeleverd door de dienst Openbare Werken. Bij verbouwingswerken dient u, indien de woning nog niet is aangesloten op het openbaar rioleringsnet, een vergunning voor het lozen van afvalwater aan te vragen bij de dienst Openbare Werken van de gemeente.

Indien de woning reeds aangesloten is, dan kan alsnog een aanvraag indienen voor het plaatsen van twee gekoppelde pvc-aansluitputten (de bestaande aansluiting wordt overgenomen). Na aflevering van de vergunning plaatst de gemeentelijke werkliedendienst twee gekoppelde pvc-aansluitputten met pvc-deksels: een roodbruine put voor afvalwater en een grijze put voor regenwater. De aansluitopeningen van de aansluitputten hebben een diameter 160 mm - bijgebouw plaatsen kosten.De verdere aansluiting op privé-terrein dient door uzelf of uw aannemer te worden uitgevoerd. Voor de rioolaansluitingen (vuilwater-aansluiting + de regenwater-aansluiting) worden voor iedereen dezelfde forfaitaire kosten aangerekend, ongeacht of de aansluiting nu gebeurt op een gemengd openbaar rioleringsstelsel of een gescheiden openbaar rioleringsstelsel met of zonder grachten. Deze kosten worden vastgesteld door de gemeenteraad en worden periodiek herzien in functie van de materiaal- en loonkosten.

Veranda Bijgebouw

c (bijgebouw in glas)., wasmachine, badkamer, … moet gescheiden worden van het regenwater. • Indien er riolering in uw straat ligt, mag u geen septische put meer gebruiken (vraag info dienst openbare werken). • Verliesputten (of sterfputten) mogen niet meer gebruikt worden om het afvalwater de grond te laten indringen. • De deksels van de aansluitputjes moeten steeds zichtbaar blijven, zodat zij later altijd toegankelijk zijn voor ontstoppingen en controle.• U kan de werken op privé-terrein pas uitvoeren nadat de aansluitputjes op uw perceel zijn geplaatst, zodat u niet voor verrassingen komt te staan wat betreft de aansluitdiepte. • Het is niet toegelaten kelders en ondergrondse garages rechtstreeks aan te sluiten op de openbare riolering. • Uw gescheiden rioolstelsel laten keuren vooraleer u kan aansluiten op de riolering. inrichting bijgebouw.Er zijn dan andere alternatieven mogelijk voor de afvoer of verwerking van uw afvalwater. Vraag info hierover bij de dienst openbare werken. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Gemeente Zemst, dienst Openbare Werken De Griet 1, 1980 Zemst tel. 015 62 71 37 [email protected] 25 5. 3. bijgebouw landelijke stijl. Aansluiting op het waterleidingsnet De aansluiting op het openbaar waterleidingsnet valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

5. 4. Aansluiting op het ICS-net (kabel en/of internet) Indien u wenst aan te sluiten op het net van Telenet, dan kan u zich wenden tot de klantendienst via de website www. telenet.be/klantendienst onder de rubriek televisie of internet, ofwel telefonisch via het nummer 015 66 66 66 (ook bijv.

5. 5. bijgebouw tuin regels. Aansluiting op het telefoonnet (vaste aansluiting) Indien u wenst aan te sluiten op het net van Telenet, dan kan u zich wenden tot de klantendienst via de website www. telenet.be/klantendienst onder de rubriek telefonie, ofwel telefonisch via het nummer 015 66 66 66 (ook bijv. voor het melden van een verhuis of het melden van schadegevallen).

Eiken Bijgebouw BouwpakketIndien u zich wenst aan te sluiten op het net van Belgacom, dan kan u zich wenden tot de website www. belgacom.be (online support), ga naar het dichtstbijzijnde verkooppunt in uw buurt of telefonisch via het gratis nummer 0800 22 800 (informatie over producten en diensten). Voor storingen of technische problemen kan u terecht op het gratis nummer 0800 22 700.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Plastic Opruimen Op Zee

Published Feb 12, 24
7 min read

Tuin Terras Inrichten

Published Jan 26, 24
7 min read

Erdi Afzetpaal

Published Aug 02, 23
6 min read