Fermette Bijgebouw thumbnail

Fermette Bijgebouw

Published Jun 18, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Kant En Klaar Bijgebouw

Sinds 1 januari 2002 zijn de registratiekosten op de aankoop van een woning of een grond die gelegen is in het Vlaams gewest, verlaagd tot 10 %. Daarnaast is ook het tarief voor de aankoop van een bescheiden woning verminderd van 6 % naar 5 %. 1. 2.6 Verkoop van gemeentelijke bouwgronden Regelmatig verkoopt de gemeente Zemst bouwgronden die eigendom zijn van de gemeente.

Een kandidaat-koper dient een aanvraag tot inschrijving te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Om in aanmerking te komen voor een mogelijke aankoop moet hij voldoen aan een aantal voorwaarden op het moment van de aanvraag tot inschrijving. Deze voorwaarden hebben o. a. betrekking op de domiciliëring van de kandidaatkoper in Zemst en het al dan niet bezitten van andere eigendommen.

Wanneer de gemeente bouwgronden verkoopt wordt dit bekend gemaakt via de gemeentelijke website en het gemeentelijk informatieblad. Voor de verkoop van private gronden dient u zich te wenden tot de private markt. Meer inlichtingen over de verkoop van gemeentelijk bouwgronden kunt u bekomen bij: Gemeente Zemst, dienst Patrimonium De Griet 1, 1980 Zemst tel (bijgebouw tuin regels).

2.7 Verkoop van sociale woningen en gronden Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden woningen te koop aan. Dit kunnen zowel sociale koopwoningen als middelgrote koopwoningen zijn. Om in aanmerking te komen voor www. zemst.be de aankoop van een sociale koopwoning moet men voldoen aan een aantal voorwaarden op vlak van leeftijd, inkomen en eigendom.Men kan zich ter plaatse inschrijven voor maximaal 5 verschillende bouwprojecten tegelijk - bijgebouw in staal. Voor meer toelichting en informatie betreffende de lopende projecten, kan men terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's). eiken poolhouse. Voor de coördinaten van de SHM's die actief zijn in een bepaalde gemeente, kan men terecht op bij de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen (VMSW).

Per bouwproject krijgt men vervolgens een volgnummer dat de chronologische plaats weergeeft in het register. Ook wanneer men zich later voor een nieuwe bouwplaats kandidaat stelt, wordt rekening gehouden met het tijdstip van de oorspronkelijke inschrijving voor de bepaling van de positie van de kandidaat-koper in het register (in zoverre men zich inschrijft binnen de maand na de opening van het nieuwe register).

Bijgebouw Verhuren Als VakantiewoningVoor middelgrote koopwoningen is dit zelfs het enige criterium. Voor sociale koopwoningen (en kavels) worden echter enkele voorrangsregels in acht genomen. Een kandidaat-koper kan onder bepaalde voorwaarden voorrang genieten indien (in afnemende volgorde van belang): 1 (kelder onder bijgebouw). de kandidaat-koper vanwege een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de SHM wettelijk moet worden geherhuisvest; 2.

de woning die de kandidaat-koper als huurder bewoont, onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard of werd onteigend; Hoewel de vermelde voorrangsregel steeds prioritair blijven, kan de SHM ook een eigen intern toewijzingsreglement opstellen, dat in verdere afwijkingen van de chronologie kan voorzien (bijgebouw woonbestemming). Het intern toewijzingsreglement wordt aan de kandidaat-koper bezorgd bij de inschrijving.

Vlabinvest heeft een drieledige doelstelling. Vooreerst wenst de Vlaamse Regering via de sociale opdracht van Vlabinvest, aan 5 personen met een middelgroot inkomen een betaalbare en degelijke woning aan te bieden in het betrokken gebied. Deze personen mogen geen onroerend goed in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Bij voorkeur hebben ze ook een aantoonbaar maatschappelijke, economische, culturele en/of sociale band met het gebied.Tegelijk probeert Vlabinvest zo bij te dragen aan het behoud van het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel. En ten slotte ontwikkelt Vlabinvest zijn activiteiten binnen de beleidsopties op vlak van huisvesting en ruimtelijke ordening die de Vlaamse regering neemt. Met Vlabinvest wil de Vlaamse regering aanvullende maatregelen nemen in het kader van betaalbare woonmogelijkheden voor de plaatselijke bevolking in de Vlaamse rand rond Brussel. carport bijgebouw.De notaris wijst het goed onmiddellijk toe aan de meestbiedende (mits akkoord van de eigenaar). Hier wordt geen voorlopige verkoopovereenkomst gesloten, zoals bij de verkoop uit de www. zemst (eiken poolhouse).be hand, maar wordt de akte onmiddellijk opgemaakt en ondertekend. De dag na de openbare verkoop moeten de kosten betaald worden, nl.

Zonder bodemattest is de overdracht onmogelijk! Voor bedrijventerreinen of terreinen waar activiteiten plaatsvinden die verontreiniging kunnen veroorzaken, dient tevens een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Gemeente Zemst, dienst Milieu De Griet 1, 1980 Zemst tel. 015 62 71 45 [email protected] Het attest kunt u aanvragen bij OVAM Dienst Sanering-Bodemattesten Kan.

Houten Bijgebouw Kostprijs

1. Bouwen of verbouwen Stedenbouwkundig attest Dit administratief document is vooral van belang voor kopers van - doorgaans onbebouwde - percelen die geen deel uitmaken van een goedgekeurde verkavelingsvergunning. Indien het perceel wél kadert in een verkavelingsvergunning, weet de koper nauwkeurig waaraan zich te houden, hij dient hiervoor slechts de voorwaarden van de vergunning te onderzoeken. bijgebouw in hout prijs.

Wilt u de inlichtingen over het perceel dat u interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen bij het gemeentebestuur. Een dergelijk attest verschaft rechtszekerheid over de informatie die het bevat. Er bestaan 2 soorten: • de stedenbouwkundige inlichtingen geven alleen inlichtingen over de bestemming van het perceel volgens de verschillende aanlegplannen waarin het is gelegen.

Op de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening van de gemeente kunt u de nodige aanvraagformulieren bekomen. Om een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. U kunt dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel - bijgebouw cryptogram.

De notaris die gelast wordt met het verlijden van een akte van verkoop van een onbebouwd goed (dat geen deel uitmaakt van een goedgekeurde verkaveling) wordt door het stedenbouwdecreet verplicht om duidelijk te vermelden of voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt of een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een stedenbouwkundige vergunning zou kunnen worden verkregen (houten bijgebouw aan huis).

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts beperkte tijd geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest. 2 (douglas bijgebouw). 2. Stedenbouwkundige vergunning/melding Vanaf 1 december 2010 moet u voor een aantal kleine bouwwerken geen vergunning meer vragen aan de gemeente.

Voor andere werken aan uw woning, werd een meldingsplicht ingevoerd. U mag er dus niet zomaar aan beginnen, maar de www - epb bijgebouw. zemst.be administratieve afhandeling wordt wel een stuk eenvoudiger. Daarnaast blijven er natuurlijk nog andere ingrepen bestaan waarvoor u wel degelijk een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen. Hieronder wordt, aan de hand van enkele veel voorkomende bouwwerken, verduidelijkt welke algemene regels en principes van toepassing zijn.

Bijgebouw Hout

Voor sommige projecten of percelen gelden immers specifieke regels. Vervolgens wordt de administratieve toekenningsprocedure toegelicht. Het is weliswaar niet zeker dat u die zelf zult doorlopen: wanneer een stedenbouwkundige vergunning vereist is, bent u veelal ook verplicht om een architect onder de arm te nemen en heel vaak kunt u die taak aan hem toevertrouwen.

Alle aanvragen moeten steeds conform deze verordening zijn; u kan ze bekomen op de dienst stedenbouw. De voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling gaan altijd voor op een gemeentelijke verordening. Wanneer een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, bent u vaak ook verplicht om een beroep te doen op een architect.

Er zijn enkele uitzonderingen op die regel namelijk de werkzaamheden die zijn vrijgesteld van een architect (zie hoofdstuk 2. 4 "Wanneer is een architect niet verplicht?") - lenen voor bijgebouw. Opmerking: binnen deze brochure kunnen we deze materie onmogelijk tot in de kleinste details uitspitten. We beperken ons tot de belangrijkste regels. Opgelet: indien de bouwwerken die u wenst uit te voeren volgens onderstaande principes niet-vergunningsplichtig of meldingsplichtig lijken te zijn, maar in strijd zijn met de geldende voorschriften (verordeningen, verkavelingen, BPA of RUP) dan is het vrijstellingsbesluit/meldingsbesluit niet van toepassing! Opgelet: indien uw woning getroffen is door een rooilijn (wat betekent dat ze gedeeltelijk op het openbare domein staat), dient u voor alle werken (ook de niet-vergunningsplichtige werken) de schriftelijke toelating aan het schepencollege te vragen.

2.1 Werken aan en rond de woning A. bijgebouw zonder architect. VERBOUWEN, RENOVATIE EN ONDERHOUD VAN DE WONING ZONDER VOLUME-UITBREIDING Kleine onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Stabiliteitswerken zijn in vele gevallen meldingsplichtig. Stabiliteitswerken aan voorgevels zijn altijd vergunningsplichtig. Vrijstelling Onderhoudswerken zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Voorbeelden van onderhoudswerken die niet vergunningsplichtig zijn: 7 • • • • het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk), het vervangen van pleisterwerk, het herstellen van kapotte verhardingen, het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte).

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Plastic Opruimen Op Zee

Published Feb 12, 24
7 min read

Tuin Terras Inrichten

Published Jan 26, 24
7 min read

Erdi Afzetpaal

Published Aug 02, 23
6 min read